Zoeken

Laatste zoekopdrachten

   Laat meer zien

   Laatst bezocht

    Menu

    TUI UK:
    +44 (0) 203 451 2688

    TUI Belgium/Netherlands:
    +32 (0) 2 717 86 60

    TUI Poland:
    +48 22 255 04 02

    TUI France:
    +33 (0) 825 000 825

    TUI Sweden:
    +46 (0) 771-84 01 00

    TUI Denmark:
    +45 70 10 10 50

    TUI Finland:
    +358 (0) 303 6000

    TUI Norway:
    +47 67115000

    TUI Spain:
    +34 91 691 82 23

    Gebruiksvoorwaarden

    TUI HOTEL OPERATING COMPANY LLC, HANNOVER, DUITSLAND (hierna genoemd: de "BEHEERDER") beheert een informatie- en communicatieplatform met online boekingsfunctionaliteit (boekingsplatform voor eindgebruikers) op www.tui-blue.com (hierna genoemd: de "website"). De gebruiker van de website (hierna genoemd de "gebruiker") kan de beschikbaarheid controleren van accommodatieservices en hotelservices boeken en/of hotel- en vluchtboekingen, en kan informatie vinden over hotels van de TUI BLUE-keten.  

    Als er alleen hotelservices worden geboekt (hierna genoemd: "hotelservices") via de website, wordt er alleen contractuele relatie gesloten tussen het betreffende hotel en de gebruiker. De beheerder treedt uitsluitend op als bemiddelaar.

    Voor boekingen van hotel- en vluchtservices (hierna genoemd: "arrangementen") via de website, wordt er alleen een contractuele relatie gesloten tussen de touroperator TUI Germany LLC en de gebruiker. De beheerder treedt uitsluitend op als bemiddelaar.

    Gebruik van de website is gratis voor de klant. 

    Ieder gebruik van de website en diensten die worden aangeboden door de beheerder is onderhevig aan de volgende Gebruiksvoorwaarden:
     

    1.         ALGEMENE INFORMATIE OP DE WEBSITE

    1.1        De beheerder biedt alle algemene informatie die wordt aangeboden op de website uitsluitend ter oriëntatie voor de gebruiker.
    Onder gebruiker wordt verstaan iedere gebruiker van de website die het gebruikt voor een boeking of ter informatie. De algemene informatie kan op ieder moment worden gewijzigd. Voor contracten die via de website worden gesloten zijn aanvullende algemene voorwaarden van toepassing (zoals de Algemene en Speciale Voorwaarden voor Vervoer, Reizen, Verkoop, Sweepstakes en andere voorwaarden), die u in ieder geval onder de aandacht zullen worden gebracht. Partnerproducten worden alleen geadverteerd op de website en als zodanig geïdentificeerd; er wordt alleen een Overeenkomst voor Partnerservices gesloten met de partner die het product aanbiedt.

    2.        "GEBRUIK VAN DE WEBSITE" 

    2.1       De website staat de gebruiker alleen voor persoonlijk gebruik ter beschikking. De arrangementen voor hotelservices en/of vakanties die via de website worden aangekocht, kunnen niet tegen een vergoeding worden doorverkocht, overgedragen of anderszins doorgegeven aan derden. 

    2.2       De beheerder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken iedere toegang tot deze website of enig deel daarvan te weigeren zonder kennisgeving en/of de exploitatie van de website zonder kennisgeving te stoppen.. 

    2.3       De beheerder behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen aan de website of de inhoud daarvan, met name voor wat betreft de selectie van leveranciers, functies, informatie, databases of de inhouden daarvan. 

    2.4       De website mag alleen worden gebruikt op een wettelijk toegestane wijze, met name voor wat betreft de te sluiten contracten voor hotelservices en/of arrangementen en de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik in deze zin is de informatie over hotelservices enz., en de boeking daarvan en ieder ander wetmatig gebruik van de functies die zijn geïnstalleerd op de website.    

    In het bijzonder zal het volgende van toepassing zijn:

    a)    a) De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die worden ondernomen in zijn/haar naam en met gebruik van zijn/haar   persoonsgegevens op de website.

    b)    De gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn en volledig wilsbekwaam.

    c)    De gebruiker verklaart dat alle informatie die hij/zij verstrekt over zichzelf en/of medereizigers waar is. 

    d)    De website mag niet worden gebruikt voor speculatieve doeleinden, valse of frauduleuze boekingen, of boekingen blokkeren.

    e)    Bedreiging, dwang, smaad en de overdracht van pornografische, racistische, opruiende of anderszins onwettig en/of discriminerend materiaal zijn uitdrukkelijk verboden. 

    f)     De website en de inhoud daarvan mogen op generlei wijze door de gebruiker worden gewijzigd, gedupliceerd, overgedragen, verkocht, gepubliceerd of gereproduceerd. Het is echter toegestaan om één kopie te maken van de website voor particulier, niet-commercieel gebruik. 

    g)    Bestanden met software of ander materiaal dat beschermd is door auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten mogen niet worden gedistribueerd, tenzij de gebruiker de rechten hierop heeft of de benodigde vergunningen heeft verkregen.  

    h)    Bestanden met virussen, corrupte bestanden of software die het beheer van een computer van een derde partij kan beschadigen, mogen niet worden geladen. 

    i)     Het gebruik van geautomatiseerde systemen of geautomatiseerde software om gegevens voor commerciële doeleinden te onttrekken aan de website ("screen scraping") is verboden. 

    j)     Auteursopdrachten, juridische kennisgevingen, kennisgevingen omtrent auteursrechten of merktekens in een geladen bestand (software of ander materiaal) mag niet worden gewist of vervalst. 

    k)     Er mogen geen goederen of diensten worden geadverteerd of te koop aangeboden. Enquêtes, wedstrijden of kettingbrieven mogen niet worden rond- of doorgestuurd. 

    l)     Toegang tot de website is alleen toegestaan via de overeenkomstige startpagina. Links mogen niet worden weergegeven - ook niet geïntegreerd in frames - zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

    2.5        Het bovenstaande geldt mutatis mutandis voor mededelingenborden, blogs, chat rooms en andere communicatieforums (gezamenlijk "Forums") op de website. Op alle forums wordt openbaar en niet privé gecommuniceerd. Geen enkele inhoud van derden op deze forums zal worden beoordeeld of goedgekeurd door de beheerder voordat die is goedgekeurd. De beheerder behoudt zich het recht voor om inhouden te verwijderen van forums die zonder kennisgeving zijn meegedeeld of verzonden door gebruikers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van gebruikersnamen en wachtwoorden. 

    De gebruiker stemt ermee in de bestaande wettelijke voorschriften en contractuele bepalingen niet te schenden gedurende het gebruik van de forums. In het bijzonder verplicht hij/zij zich te waarborgen dat de inhoud die hij/zij distribueert geen rechten van derden schendt, met name auteursrechten, persoonlijke rechten, octrooi- en handelsmerkrechten en andere rechten; dat het toepasselijke strafrecht en de voorschriften voor de bescherming van jeugdigen in acht worden genomen en dat er geen racistische, Holocaust-ontkennende, grof beledigende, pornografische of seksuele, jeugdigen bedreigende, extremistische, geweld verheerlijkende of trivialiserende, oorlog verheerlijkende, terroristische of extremistische politieke bewegingen promoverende, crimineel suggestieve, smadelijke beweringen bevattende, beledigende of voor minderjarigen ongepaste of andere strafbare inhouden worden verspreid.

    2.6       De gebruiker verplicht zich de beheerder op de hoogte te stellen, evenals de personen verbonden met hem in overeenstemming met §§ 15 ff. van de Duitse Wet op naamloze vennootschappen, zoals aangesloten maatschappijen, partnerbedrijven (bijv. hotelbedrijven) en hun werknemers over claims van derde partijen (waaronder de kosten van een redelijke juridische verdediging of vervolging), en wel na het eerste verzoek, gebaseerd op een niet-contractueel, corrupt of anderszins onwettig gebruik van de website, waarvan de inhoud afkomstig is van de gebruiker.  

    3.         SOFTWARE 

    3.1       De beheerder, diens aangesloten maatschappijen en/of partnerbedrijven bezitten alle intellectuele eigendomsrechten op de in machinetaal geschreven computerprogramma’s (hierna genoemd: "software") die de beheerder verstrekt om te kunnen downloaden (hierna genoemd: "download") op de website; en/of anderszins beheerd op of in verband met de website. Het ongeautoriseerde gebruik, de duplicatie of overdracht van dergelijke software is uitdrukkelijk verboden. 

    3.2       Gebruik van de software kan onderhevig zijn aan een speciale overeenkomst (hierna genoemd: de "licentieovereenkomst") en andere voorwaarden. De gebruiker zal vooraf worden geïnformeerd over de noodzaak van een dergelijke overeenkomst. De gebruiker mag geen software installeren, kopiëren of gebruiken die onder een licentieovereenkomst staat of die een licentieovereenkomst bevat zonder eerst akkoord te gaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. 

    3.3       Voor zover de houder van de intellectuele rechten niet vereist dat er een licentieovereenkomst wordt gesloten, verleent hij/zij hierbij aan de gebruiker een persoonlijk, niet-overdraagbaar, onherroepelijk gebruiksrecht dat uitsluitend betrekking heeft op particulier gebruik van de software ten behoeve van de toegang tot, presentatie op en het contractuele gebruik van de website overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden. 

    3.4       Er zal alleen materiële en wettelijke aansprakelijkheid voor de software worden ingesteld als dit wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk in eigendom is en in ieder geval uitsluitend onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. 

    3.5       Iedere verveelvoudiging van de software op andere servers en/of gegevensdragers ten behoeve van verdere verveelvoudiging is uitdrukkelijk verboden. Hetzelfde geldt voor traceerbaarheid door reverse engineering, decompilatie en/of demontage.  

    4.         VALUTACALCULATOR

    Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar beschikbare bronnen en mogen alleen worden beschouwd als geschatte waarden. De prijzen zijn niet strikt geverifieerd en de actuele prijzen kunnen afwijken. Prijsinformatie wordt mogelijk niet op dagelijkse basis bijgewerkt. Begrepen wordt dat de informatie die door deze applicatie wordt verstrekt nauwkeurig is, maar dat deze nauwkeurigheid niet gewaarborgd of gegarandeerd wordt door de beheerder en/of diens aangesloten maatschappij. Als u deze informatie gebruikt voor financiële doeleinden, moet u een gekwalificeerde professional raadplegen om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen te verifiëren.
     

    5.         UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEHEERDER 

    De beheerder is niet per se aansprakelijk voor het succes van de bemiddeling of het verstrekken van de hotelservices en/of arrangementen, maar alleen voor het feit dat de bemiddeling wordt uitgevoerd met de zorgvuldigheid van een verantwoorde zakelijke persoon. 

    Deze website is een niet-bindend aanbod van informatie. De beheerder doet er alles aan ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en actueel is. De informatie kan op ieder moment gewijzigd worden. De beheerder geeft geen garantie over de informatie op de website en geeft geen waarborg of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie, tenzij hij onjuiste informatie heeft verstrekt door grove nalatigheid of opzettelijkheid. Dit geldt ook voor de tijdigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van informatie die door derde partijen wordt verstrekt (waaronder hotelpartners of touroperator-partners).

    De gebruiker moet zichzelf onafhankelijk op de hoogte stellen van alle voorschriften voor paspoort, visum en gezondheid (bijv. verplichte vaccinaties) bij het verantwoordelijke consulaat of de diplomatieke vertegenwoordiging.

    De beheerder doet uitdrukkelijk afstand van iedere aansprakelijkheid die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de website, tenzij die gebaseerd is op opzettelijkheid of grove nalatigheid van de beheerder.

    6.         LINKS NAAR PROVIDERS VAN ANDERE WEBSITES  

    De website bevat links naar externe websites of derde partijen op wiens inhouden de beheerder geen invloed heeft. Daarom aanvaardt de beheerder geen verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud. De betreffende provider of beheerder van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhouden op de gekoppelde pagina’s. Op het moment van koppeling zijn de gekoppelde pagina’s gecontroleerd op mogelijke wettelijke schendingen. Er werd geen illegale inhoud herkend op het moment van de koppeling. Permanente inhoudscontrole van de gekoppelde pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een schending. Na melding van schendingen zal de beheerder dergelijke links onmiddellijk verwijderen.  

    7.         AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN 

    Iedere tekst, afbeelding, grafische voorstelling, audio, video en animatiebestand, alsmede hun samenvoeging met de onderliggende softwarecodes op de website is onderhevig aan bescherming op grond van de wetgeving voor auteursrecht en handelsmerken  en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud is uitsluitend voor de beheerder en diens aangesloten maatschappijen, tenzij eigenaarschap van een derde partij speciaal is aangegeven.

    Tenzij uitdrukkelijk anderszins verklaard, mogen inhouden niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de TUI Group voor de doelen die uiteengezet zijn in deze Gebruiksvoorwaarden of voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tekst op de website.

    Het is uitdrukkelijk verboden om automatisch gegevens/inhouden van de website (waaronder boekingsformulieren, tekst, afbeeldingen, audio- of videobestanden) te verzamelen, vergelijken, distribueren, onttrekken of anderszins te wijzigen, overdragen of hergebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, te verstrekken of gebruiken (in het bijzonder, maar niet uitsluitend via de inzet van "robots", "spiders" of andere mechanismen. In het bijzonder is de integratie en presentatie van gegevens/inhoud (waaronder prijzen) op websites van derden via interlinks, deep links of frames niet toegestaan. 

    De naam TUI BLUE en alle merken, logo’s en grafische voorstellingen van andere bedrijven van de TUI Group op de website zijn geregistreerde handelsmerken van de TUI Group. De gebruiker krijgt geen rechten op of licenties voor deze handelsmerken.

    De beheerder garandeert niet dat het vertoonde materiaal op de website niet interfereert met de rechten van derde partijen. 

    De beheerder zal iedere schending van zijn rechten laten vervolgen om de interferentie te elimineren en, voor zover er risico bestaat op herhaling of mislukking, zal hij een dwangbevel eisen en een eis tot schadevergoeding indienen. 

    8.         GEGEVENSVEILIGHEID EN SYSTEEMVEREISTEN

    Het gebruik van de website is doorgaans mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als persoonlijke gegevens (bijv. namen, adressen of e-mailadressen) op de website worden verzameld, wordt dit altijd, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis gedaan. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Meer informatie over gegevensbescherming kan worden gevonden via de link Privacybeleid.            

    De beheerder gebruikt de meest recente SSL-technologie (Secure Socket Layer), die alle ingevoerde gegevens versleutelt voordat informatie wordt doorgegeven aan onze beveiligde servers. Dit waarborgt de veiligheid van kredietkaartgegevens bij de boeking en bij het betalen voor hotelservices en/of andere arrangementen. Dit betekent dat uw browser SSL-technologie moet ondersteunen. Vermeld dient te worden dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Volledige gegevensbescherming tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk. 

    9.         WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

    De beheerder behoudt zich het recht voor om diensten en informatie die voor u op de website beschikbaar zijn, in te trekken, te beperken of te wijzigen zonder kennisgeving en volledig naar eigen goeddunken van de beheerder. Dit behelst ook het op ongeacht welk moment aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de informatie, diensten, producten en andere materialen op de website zonder voorafgaande kennisgeving. Hetzelfde geldt voor de aanpassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

    10.       KLANT- GEBRUIKERSACCOUNT  

    U kunt met of zonder een bestaande persoonlijke account inloggen op "My TUI BLUE" door uw naam en e-mailadres op te geven en een wachtwoord aan te maken. Met uw account kunt u de gegevens bekijken van al uw huidige, vroegere of geannuleerde boekingen, zolang u hetzelfde e-mailadres gebruikt dat u opgaf toen u boekte. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van het wachtwoord voor uw account.  

    De informatie die u verstrekt, zal worden behandeld als deel van ons Privacybeleid


    VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE:

    TUI Hotel Operating Company LLC, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Duitsland
    Impressum 

    M.i.v. augustus 2017

    NEWSLETTER

    Be the first to know about exclusive offers! Subscribe to the TUI BLUE newsletter.

    GET THE BEST DEALS